Untitled Document
Untitled Document
VĂN PHÒNG KHOA
CAAB
Nhân sự
Thư viện
Giới thiệu
Quy định
Tra cứu OPAC
DS Luận văn tốt nghiệp Đại học
Danh sách Luận văn - Luận án
Xuất bản phẩm
Các biểu mẫu
Tài vụ
Tổ chức
Hành chính
Nghiên cứu KH - Hợp tác quốc tế
Đại học
Sau Đại học
Untitled Document
Biểu mẫu - Tổ chức cán bộ
- Mẫu báo cáo 6 tháng của cán bộ đi học
- Phiếu bổ sung lý lịch
- Biên bản họp Hội đồng xét hết tập sự
- Bảng thuyết minh khối lượng công tác của bộ môn
- Mẫu thống kê thành tích
- Lập kế họach lao động năm học (Mẫu 1)
- Sơ yếu lý lịch (Mẫu 2)
- Phiếu nhận xét cán bộ, công nhân viên nhà nước (Mẫu 3/ BM nhận xét)
- Phiếu nhận xét cán bộ, công nhân viên nhà nước (Mẫu 3/ Khoa nhận xét)
- Bản nhận xét cán bộ tập sự
- Đơn xin dự thi tuyển công chức (Mẫu 4)
- Công văn cử CBVC đi học tập, công tác (Mẫu 5, 5b)
- Giấy báo nhận công tác (Mẫu 6)
- Báo cáo tình hình và kết quả công tác trong thời gian ở nước ngoài (Mẫu 10)
- Đơn xin nghỉ hưu (Mẫu 11)
- Đơn xin nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần (Mẫu 12)
- Đơn xin nghỉ việc được bảo lưu thời gian bảo hiểm xã hội(Mẫu 13)
- Bản tự kiểm điểm (Mẫu 14)
- Biên bản kiểm thảo (Mẫu 15)
- Biên bản xét kỷ luật lao động (Mẫu 16a/đối với CBVC đang làm việc)
- Biên bản xét kỷ luật lao động (Mẫu 16b/đối với CBVC bỏ việc)
- Biên bản xét kỷ luật lao động (Mẫu 16c/đối với CBVC bị bắt giam)
- Quy trình tuyển dụng lao động
- Tiêu chuẩn xét tuyển giảng viên giỏi và danh hiệu thi đua các cấp
- Tiêu chuẩn, thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương sớm