Untitled Document
Untitled Document
VĂN PHÒNG KHOA
CAAB
Nhân sự
Thư viện
Giới thiệu
Quy định
Tra cứu OPAC
DS Luận văn tốt nghiệp Đại học
Danh sách Luận văn - Luận án
Xuất bản phẩm
Các biểu mẫu
Tài vụ
Tổ chức
Hành chính
Nghiên cứu KH - Hợp tác quốc tế
Đại học
Sau Đại học
Untitled Document
Biểu mẫu - Tài vụ
- Quy định về quy trình thanh toán các khoản chi qua Phòng tài vụ" áp dụng từ ngày 15/3/2013: Quyết định, nội dung quy định và các biểu mẫu
- Danh mục hóa chất năm 2015
- Danh mục văn phòng phẩm năm 2012
- Mục lục ngân sách (chỉ trích 1 số nội dung có liên quan đến KP được Trường phân giao cho Khoa)
- Dự toán kinh phí năm... được thực hiện vào đầu năm, gồm các biểu mẫu sau: Biểu 1; Biểu 1.1; Biểu 2; Biểu 3; Biểu 3.1; 3.2 3.3
- Điều chỉnh kinh phí năm... được thực hiện vào đầu học kỳ 1 (tháng 9 hàng năm), gồm các biểu mẫu sau: Biểu 4; Biêu 5Biểu 5.1
- Dự toán và thanh toán thực hiện KP được phân giao theo các mẫu sau:
    + Mẫu 01/TV (Dự toán kinh phí thực hiện)
    + Mẫu 02/TV (Giấy đề nghị tạm ứng)
    + Mẫu 03/TV (Giấy đề nghị thanh toán)
    + Mẫu 04/TV (Bảng kê chứng từ thanh toán)
    + Mẫu 05/TV (Báo cáo kết thúc công việc)