Bộ môn Thú Y


Đào tạo Thạc sĩ

Chương trình đào tạo Thạc sĩ

Mục tiêu: Giúp người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp; có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng thiết kế sản phẩm, ứng dụng kết quả nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong hoạt động chuyên môn nghề nghiệp, phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế; có thể học bổ sung một số kiến thức cơ sở ngành và phương pháp nghiên cứu theo yêu cầu của chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ để tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

Điều kiện dự thi: Có bằng tốt nghiệp Thú y hoặc Chăn nuôi Thú y

Môn thi tuyển sinh: môn cơ bản (Toán thống kê), môn cơ sở (Sinh lý bệnh) và Ngoại ngữ (Anh văn, Pháp văn)

Thời gian đào tạo: 2 năm

Danh hiệu khoa học: Thạc sĩ Khoa học nông nghiệp, chuyên ngành Thú y

Chương trình đào tạo

Danh sách học viên cao học các khóa

Khóa 18

Khóa 19

Khóa 20

Khóa 21

Khóa 22

Đề cương chi tiết học phần

1. Tin học ứng dụng trong thú y (NN740)

2. Sinh lý bệnh học thú y (NN741)

3. Công nghệ sinh học trong thú y (NN743)

4. Vi sinh thú y (NN744)

5. Bệnh nội khoa (NN748)

6. Bệnh sản khoa (NN750)

7. Bệnh dinh dưỡng (NN751)

8. Dịch tễ học thú y (NN755)

9. Bảo vệ quyền lợi động vật (NN758)

10. Phương pháp nghiên cứu khoa học (NNY601)

11. Miễn dịch học (NNY602)

12. Anh văn chuyên ngành thú y (NNY603)

13. Bệnh truyền nhiễm (NNY604)

14. Bệnh ký sinh (NN605)

15. Dược lý (NNY606)

16. Sinh lý dinh dưỡng (NNY612)

17. Bệnh truyền lây giữa người và động vật (NNY613)