Bộ môn Thú Y


Nhân sự


Viên chức đang làm việc tại Bộ môn

STT Họ tên MSCB Chức danh Chức vụ Email Số điện thoại
1 PGS.TS. Lưu Hữu Mãnh 000357 Nhà giáo ưu tú; Giảng viên chính lhmanh@ctu.edu.vn 0918.717894
2 PGS.TS. Nguyễn Hữu Hưng 000382 Nhà giáo ưu tú; Giảng viên chính nhhung@ctu.edu.vn 0918.392612
3 PGS.TS. Huỳnh Kim Diệu 000388 Giảng viên chính hkdieu@ctu.edu.vn 0909.780668
4 CB. Trần Hiền Nhơn 000396 Cán bộ phục vụ giảng dạy thnhon@ctu.edu.vn 0904.259795
5 PGS.TS. Hồ Thị Việt Thu 000384 Giảng viên chính htvthu@ctu.edu.vn 0918.313954
6 PGS.TS. Lý Thị Liên Khai 000386 Giảng viên chính ltlkhai@ctu.edu.vn 0908.139293
7 ThS. Phạm Hoàng Dũng 000430 Giảng viên phdung@ctu.edu.vn 0908619809
8 PGS.TS. Trần Ngọc Bích 000394 Giảng viên chính tnbich@ctu.edu.vn 0972.100857
9 PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ 002138 Giảng viên ntngu@ctu.edu.vn 0989.828295
10 ThS. Trần Thị Thảo 008575 Nghiên cứu viên ttthaoty@ctu.edu.vn 0987.774878
11 ThS. Nguyễn Thị Bé Mười 002252 Giảng viên ntbmuoi@ctu.edu.vn 0909.811676
12 ThS. Bùi Thị Lê Minh 002357 Giảng viên btlminh@ctu.edu.vn 0939.817767
13 ThS. Nguyễn Thu Tâm 002251 Giảng viên nttamty@ctu.edu.vn 0918.150991
14 ThS. Châu Thị Huyền Trang 002294 Giảng viên cthtrang@ctu.edu.vn 0948.758577
15 ThS. Huỳnh Ngọc Trang 008844 Giảng viên hntrang@ctu.edu.vn 0983.696434
16 ThS. Nguyễn Vĩnh Trung 002361 Giảng viên nvtrung@ctu.edu.vn 0918.541083
17 Th.S. Nguyễn Phúc Khánh 002186 Giảng viên npkhanh@ctu.edu.vn 0918.685570
18 Th.S. Nguyễn Thanh Lãm 002647 Giảng viên ntlam@ctu.edu.vn 0939.468525
19 ThS. Nguyễn Hồ Bảo Trân 009521 Giảng viên nhbtran@ctu.edu.vn 0947.513687
20 ThS. Vũ Ngọc Minh Thư 002699 Giảng viên vnmthu@ctu.edu.vn 0903 685759

Giảng viên thỉnh giảng

STT Họ tên MSCB Chức danh Chức vụ Email Số điện thoại
1 PGS.TS. Nguyễn Đức Hiền Giảng viên thỉnh giảng nguyenduchienphd@gmail.com 0913.973801

Viên chức đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác

1 PGS.TS. Châu Bá Lộc Nghỉ hưu
2 TS. Trần Thị Phận Nghỉ hưu
3 Cô Phạm Thị Ánh Hồng Nghỉ hưu
4 Th.S. Nguyễn Văn Biện Nghỉ hưu
5 Th.S. Lê Hoàng Sĩ Nghỉ hưu
6 ThS. Nguyễn Dương Bảo Nghỉ hưu
7 Th.S. Trần Nguyên Hùng Chuyển công tác
8 Th.S. Trương Phúc Vinh Chuyển công tác