Bộ môn Thú Y


Liên hệ

1. Huỳnh Ngọc Trang, Thư ký Bộ môn; Email: hntrang@ctu.edu.vn; Tel: 0983.696434.

2. Nguyễn Trọng Ngữ, P. Trưởng Bộ môn; Email: ntngu@ctu.edu.vn; Tel: 0989.828295