Bộ môn Thú Y


Hợp tác

Bộ môn Thú y đã và đang hợp tác nghiên cứu với:

1. Trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp quốc tế Nhật Bản (JIRCAS)

2. Viện Thú y quốc gia Nhật Bản

3. Đại học Công nông Tokyo (TUAT)

4. Đại học Nông Nghiệp Uppsala, Thụy Điển

5. Đại học Chulalongkorn, Thái Lan

6. Đại học Putra, Malaysia

7. Đại học Nông nghiệp Hà Nội

8. Đại học Nông nghiệp Huế

9. Đại học Nông Lâm Tp HCM

10. Viện Thú y Hà Nội

11. Chương trình Heifer Việt Nam

12. Viện Chăn nuôi Hà Nội

13. Viện Khoa học Nông nghiệp miền Nam

14. Công ty cổ phần SXKD vật tư và thuốc Thú y (Cty VEMEDIM)

15. Công ty thuốc Thú y trung ương NAVETCO Tp Hồ Chí Minh

...