Bộ môn Thú Y


Đào tạo Đại học

Chương trình đào tạo Đại học

1. Kỹ sư Thú y

- Mục tiêu: Đào tạo những bác sĩ Thú y có có trình độ và khả năng nghiên cứu chuyên môn đủ rộng, đồng thời có kiến thức thực tế về Thú y, Dược Thú y để ứng dụng một cách có hiệu quả trong điều kiện thực tiễn.

- Thời gian đào tạo: 5 năm (10 học kỳ)

- Danh hiệu khoa học: Kỹ sư Thú y

Chương trình đào tạo Khóa 36 đến Khóa 39

Chương trình đào tạo Khóa 40

2. Kỹ sư Thú y, Chuyên ngành Dược Thú y

- Thời gian đào tạo: 5 năm (10 học kỳ)

- Danh hiệu khoa học: Kỹ sư Thú y, chuyên ngành Dược Thú y

Chương trình đào tạo Khóa 36 đến Khóa 39

Chương trình đào tạo Khóa 40

Danh sách sinh viên và cố vấn học tập các lớp (Download)

Khóa 38

1. Thú y A1 (CN1267A1, 38 SV): Cô Lý Thị Liên Khai

2. Thú y A2 (CN1267A2, 39 SV): Thầy Phạm Hoàng Dũng

3. Dược Thú y A1 (CN12Y4A1, 40 SV): Thầy Nguyễn Dương Bảo

4. Dược Thú y A2 (CN12Y4A2, 36 SV): Cô Châu Thị Huyền Trang

Khóa 39

1. Thú y A1 (NN1267A1, 45 SV): Cô Nguyễn Thu Tâm

2. Thú y A2 (NN1267A2, 38 SV): Cô Nguyễn Thị Bé Mười

3. Dược Thú y A1 (NN13Y4A1, 49 SV): Thầy Nguyễn Hữu Hưng

4. Dược Thú y A2 (NN13Y4A2, 46 SV): Thầy Lưu Hữu Mãnh

Khóa 40

1. Thú y A1 (NN1467A1, 61 SV): Thầy Nguyễn Trọng Ngữ

2. Thú y A2 (NN1467A2, 49 SV): Thầy Nguyễn Hữu Hưng

3. Dược Thú y (NN14Y4A1, 49 SV) : Thầy Trần Ngọc Bích

Khóa 41

1. Thú y A1: Cô Huỳnh Ngọc Trang

2. Thú y A2: Cô Bùi Thị Lê Minh

3. Dược Thú y: Cô Huỳnh Kim Diệu