Bộ môn Thú Y


Cơ cấu tổ chức

Ban chủ nhiệm Bộ môn

Q. Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Trần Ngọc Bích; phụ trách chung, tổ chức, nhân sự, chương trình đào tạo, Bệnh xá Thú y.

P. Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ; phụ trách sau đại học, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

P. Trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Thu Tâm; phụ trách đoàn thể, thiết bị, phòng thí nghiệm.

Trưởng Phòng thí nghiệm

1. PGS.TS. Nguyễn Trọng Ngữ; phụ trách PTN Thú y cơ sở

2. ThS. Nguyễn Thu Tâm; phụ trách PTN Thú y chuyên ngành

3. ThS. Bùi Thị Lê Minh; phụ trách PTN Dược lý thú y

4. PGS.TS. Trần Ngọc Bích; phụ trách Bệnh xá thú y thực hành

Thư ký Bộ môn

ThS. Huỳnh Ngọc Trang: phụ trách công tác văn thư, hồ sơ, theo dõi công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật.

Kế toán Bộ môn

Trần Hiền Nhơn và Đặng Thị Thắm: phụ trách dự trù, thanh toán môn học.