Bộ môn Khoa học Đất thường xuyên mở các khóa tập huấn cho các cán bộ kỹ thuật thuộc các tổ chức và cơ quan khoa học kỹ thuật có nhu cầu phân tích đất, nước, thực vật và phân bón:

1. Phương pháp thu, bảo quản và xử lý mẫu đất, phân, thực vật phù hợp với chỉ tiêu phân tích
2. Các phương pháp phân tích:
 Hóa học đất:
– Chất hữu cơ, humic acid, fulvic acid và các hợp chất phenolics.cc_hoahocdat1
– Các chất dinh dưỡng, kim loại nặng trong đất và thực vật
– Các nguyên tố đa lượng: N, P, K tổng số; N, P, K dễ tiêu
– Các nguyên tố trung lượng: Si, Ca, Mg, S,
– Các nguyên tố vi lượng: Cu, Zn, Mn, B, Mo.
– Kim loại nặng: Pb, Cd, As, Hg.

 Vật lý đất:
- Dung trọng, tỉ trọng, độ xốp và lực cản của đất
– Lực giữ nước, tốc độ thấm
– Ẩm độ, lượng nước tưới, nước hữu dụng

cc_vatlydat1

Vi sinh vật đất:
– Vi sinh vật ô nhiễm: coliforms, E. coli, Samonella, Shigella.cc_sinhhocdat
– Phân lập vi sinh vật có ích.
– Xác định sự hiện diện của vi sinh vật dựa trên phân tích DNA: phản ứng PCR, điện di thông thường, điện di biến tính DGGE
– Phân tích hoạt động chức năng của vi sinh vật liên quan đến chuyển hóa các chất mục tiêu thông qua phân tích sự chuyển hóa hóa học, gene chức năng, chủng loại vi sinh.

Phân bón:
– Phân hóa học: N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Cu, Zn, Mn, Mo dạng tổng tổng số và hữu hiệu
– Phân hữu cơ: chất hữu cơ, humic acid, fulvic acid, N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Cu, Zn, Mn, Mo dạng tổng tổng số và hữu hiệu.

3. Kỹ năng sử dụng thiết bị phân tích:
Trong quá trình tập huấn phân tích đất, nước, thực vật và phân bón, học viên sẽ được tập huấn sử dụng các trang thiết bị hiện đại sử dụng cho phân tích:
– Máy quang phổ UV-Vis (UV/Vis spectrophotometer)
– Máy hấp thu nguyên tử (atomic absorption spectrometry – AAS)
– Máy sắc ký lỏng cao áp (High performance liquid chromatography – HPLC)
– Máy sắc ký khí khối phổ (gas chromatography mas spectrometry – GC/MS)

4. Phương pháp xác định các loại đất chính ở ĐBSCL:
– Mô tả phẫu diện đất: đất phèn hoạt động, phèn tiềm tàng, đất than bùn, đất phù sa không phèn…
– Cách thức phân loại đất (theo chìa khóa phân loại của hệ thống WRB của FAO-IUSS và IRIS)

15. Sử dụng các phần mềm mô hình hóa mô phỏng động thái dinh dưỡng, cân bằng nước và năng suất cây trồng và sử dụng chương trình thống kê để phân tích số liệu nghiên cứu (SPSS, MINITAB,…).

Địa chỉ liên hệ:
Tiến sĩ Dương Minh Viễn
Điện thoại: 0919455148
Email: dmvien@ctu.edu.vn
Website: caab.ctu.edu.vn/ssd