1- Vật lý đất ứng dụng
2 – Hóa lý đất

3- Dinh dưỡng cây trồng
4- Đánh giá số liệu hóa phân tích
5- Phì nhiêu đất ứng dụng
6- Sinh học đất
7- Đánh giá và Quy hoạch sử dụng đất đai ứng dụng
8- Phân loại lập bản đồ đất
9- Thực tập giáo trình
10- Bảo tồn tài nguyên đất
11- Phân tích hệ thống canh tác
12- Sản xuất cây trồng hữu cơ
13- Độc chất trong môi trường đất
14- Quản lý và sử dụng đất có vấn đề
15- Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học