STTTên bài báoNăm xuất bản
1Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng. 2015. Đánh giá đặc tính đất lúa-tôm bị nhiễm mặn ở các vùng sinh thái thuộc Tỉnh Bạc Liêu. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 3+4, trang 108 – 115.2015
2Châu Minh Khôi và Đỗ Bá Tân, 2015. Khảo sát hàm lượng đạm, lân trong môi trường đất và ao nuôi artemia (Artemia franciscana) tại Vĩnh Châu – Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Đất. ISSN 0868-3743. Số 45.2015
3Tất Anh Thư và Lê Minh Toàn, 2015. Ảnh hưởng của phân hữu cơ đến độ phì nhiêu đất, năng suất và tồn dư nitrat trong cây củ cải trắng (Raphanus sativus L.). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. ISSN 1859-4581. Số 8, trang 34-41.2015
4Võ Thị Ngọc Cẩm, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Đỗ Hoàng Sang, Nguyễn Thị Tố Quyên, Đỗ Thị Xuân, Dương Minh Viễn và Nguyễn Khởi Nghĩa, 2015. Phân lập và tuyển chọn một dòng nấm bản địa phân hủy một số vật liệu hữu cơ từ nền đất thâm canh lúa tại xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT. Số 36, trang 1- 112015
5Nguyễn Mỹ Hoa, Đỗ Bá Tân, Nguyễn Tấn Sang và Võ thị Gương. 2014.Hiệu quả kinh tế các mô hình canh tác cây trồng ở vùng xâm nhập mặn thấp Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre. Tạp chí Khoa học Trường Đại Học Cần Thơ, số chuyên đề Nông nghiệp (2014)(3): 31-372014
6Võ Thanh Phong, Nguyễn Thị Cà và Nguyễn Mỹ Hoa. 2014. Ảnh hưởng của bón urê-n-Butyl ThioPhosphoric Triamide và NPK viên nén đến sự phân bố đạm trong đất và năng suất lúa ở Cầu Kè-Trà Vinh.  Tạp chí Khoa học Trường Đại Học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (2014)(3): 117-1232014
7Lâm Văn Tân, Võ Thị Gương , Dương Nhựt Long, Nguyễn Hồng Giang, 2014. Hiệu quả kinh tế các mô hình canh tác phù hợp trên đất ven biển Huyện Thạnh Phú Bến Tre. Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT, ISSN 1859-2333. Số 32.2014
8Lâm Văn Tân ,  Võ Thị Gương ,  Châu Minh Khôi ,  Đặng Văn Tặng , 2014. Ảnh hưởng của ngập mặn đến diễn biến của natri và khả năng phóng thích đạm, lân dễ tiêu trong điều kiện phòng thí nghiệm. Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT, ISSN 1859-2333. Số 32, trang 33-392014
9Lê Hoàng Việt, Hồ Minh Phúc, Trần Văn Dũng, Châu Minh Khôi và Phạm Thanh Vũ, 2014. Đánh giá thích nghi đất đai vùng đất phèn nhiễm mặn tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT, ISSN 1859-2333. Số chuyên đề, Tập 3. 142 - 150.2014
10Nguyễn Mỹ Hoa, Đỗ Bá Tân , Nguyễn Tấn Sang, Võ Thị Gương, 2014. Hiệu quả kinh tế các mô hình canh tác cây trồng vùng xâm nhập mặn Huyện Ba Tri, Bến Tre. Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT, ISSN 1859-2333. Số chuyên đề, Tập 3. 31-37.2014
11Lâm Văn Tân, Nguyễn Minh Chánh, Nguyễn Hồng Giang, Châu Minh Khôi, Võ Thị Gương, 2014. Hiệu quả của phân hữu cơ và vôi trong cải thiện một số đặc tính đất và sinh trưởng của lúa trên đất nhiễm mặn. Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT, ISSN 1859-2333. Số chuyên đề, Tập 3. 23-30.2014
12Tất Anh Thư , Hồ Văn Thiệt, Lê Ngọc Thanh, Võ Thị Gương, 2014. Ảnh hưởng của phân hữu cơ và che phủ bạt đến một số đặc tính sinh học đất vườn trồng măng cụt tại Chợ lách, Bến Tre. Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT, ISSN 1859-2333. Số chuyên đề, Tập 3. 72-80.2014
13Võ Hòai Chân, Tất Anh Thư, Nguyễn Thị Sa, Võ Thị Gương, 2014. Ảnh hưởng của phân bón hữu cơ đến một số đặc tính hóa học và sinh học đất vườn cacao trồng xen trong vườn dừa tại Giồng Trôm, Bến Tre. Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT, ISSN 1859-2333. Số chuyên đề, Tập 3. 63-71.2014
14Võ Văn Bình, Võ Thị Gương, Hồ Văn Thiệt và Lê Văn Hòa, 2014. Ảnh hưởng dài hạn của phân hữu cơ trong cải thiện độ phì nhiêu đất và năng suất trái chôm chôm tại Chợ Lách, Bến Tre. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ , ISSN 1859-2333. Số chuyên đề, Tập 3. 133-141.2014
15Võ Văn Bình, Lê Văn Hòa, Võ Thị Gương và Nguyễn Minh Đông, 2015. Ảnh hưởng của ẩm độ, hàm lượng đạm và chất hữu cơ đến sự phát thải khí nhà kính từ đất vườn trồng chôm chôm (Nephelium Lappaceum L.) ở Chợ Lách, Bến Tre. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. ISSN 0868-3743. Số 3, trang 142-150.2014
16Nguyễn Quốc Khương và Ngô Ngọc Hưng, 2014. Sử dụng kỹ thuật lô khuyết trong đánh giá dinh dưỡng khoáng đạm, lân và kali của cây mía trên đất phù sa đồng bằng sông Cửu long. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 3+42014
17Nguyễn Quốc Khương và Ngô Ngọc Hưng. 2014. Ảnh hưởng của biện pháp tưới tiết kiệm và vùi rơm đến sự phát thải khí CH 4 , N 2 O và năng suất lúa Đông Xuân trên đất phù sa ở Vĩnh Long. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 52014
18Nguyễn Quốc Khương, Trần Bá Linh, Ngô Ngọc Hưng. 2014. Dinh dưỡng khoáng đạm, lân và kali của cây đậu xanh trồng trên đất cát (arenosols), đất nâu vàng (lixisols) và đất nâu đỏ (ferralsols) trong điều kiện nhà lưới. Tạp chí Khoa học –Trường Đại học Cần Thơ. Số 30, 102-111. 2014
19Trương Thúy Liễu, Nguyễn Kim Quyên, Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng. 2014. Ứng dụng “hệ thống tích hợp chẩn đoán và khuyến cáo” (DRIS) trong chẩn đoán tình trạng NPK cho cây mía đường trên đất phù sa. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 8, trang 50-55.2014
20Trần Thị Hồng Huyến, Nguyễn Quốc Khương, Nguyễn Thành Hối, Ngô Ngọc Hưng. 2014. Nghiên cứu ảnh hưởng của các biện pháp bón ure lên sự bốc thoát NH3, hấp thu đạm và năng suất lúa trồng trên đất thẩm kế. Tạp chí Khoa học đất. Số 43, 31-36.2014
21Nguyễn Quốc Khương, Trần Bá Linh, Ngô Ngọc Hưng. 2014. Dinh dưỡng khoáng N, P và K của cây đậu bắp trồng trên đất đỏ (ferrasols), đất xám (Acrisols) và đất phù sa (Fluvisols) trong điều kiện nhà lưới. Tạp chí Khoa học đất. Số 43, 50-57.2014
22Nguyễn Văn Quí, Trần Bá Linh, Nguyễn Hồng Giang, Ngô Ngọc Hưng. 2014. Sử dụng mô hình tưới cho cây trồng (Aqua-Crop) trên đất phù sa trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu long. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 11, trang 48-54.2014
23Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Quốc Khương, Trần Ngọc Hữu. 2014. Ảnh hưởng của bón cân đối dưỡng chất lên năng suất của bắp lai trồng trên đất phù sa không được bồi. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 15, trang 59-64.2014
24Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng. 2014. Ảnh hưởng của bón phân rơm hữu cơ lên phát thải khí CH 4 , N 2 O và năng suất lúa trong điều kiện nhà lưới. Tạp chí Khoa học –Trường Đại học Cần Thơ. Số 32b, trang 462014
25Nguyễn Quốc Khương, Nguyễn Kim Quyên, Huỳnh Mạch Trà My, Ngô Ngọc Hưng. 2014. Sử dụng phương pháp bón phân đạm theo bảng so màu lá trong chẩn đoán nhu cầu đạm của cây mía dựa trên sinh trưởng mía trên đất phù sa ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học –Trường Đại học Cần Thơ. Số 33, trang 12.2014
26Nguyễn Kim Quyên, Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng. 2014. Khảo sát diễn biến sinh trưởng của cây mía đường và khả năng cung cấp dưỡng chất của đất phù sa ở Đồng bằng sông Cửu long. Tạp chí Khoa học đất. Số 44, 18.2014
27Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Quốc Khương, Lý Ngọc Thanh Xuân, Nguyễn Minh Đông. 2014. Ảnh hưởng của kỹ thuật tưới tiết kiệm nước đến hàm lượng NH 4 + , NO 3 trong đất và sự khoáng hóa đạm của đất phù sa trồng lúa trong điều kiện nhà lưới. Tạp chí Khoa học đất. Số 44, 24.2014
28Nguyễn Quốc Khương, Nguyễn Kim Quyên, Huỳnh Mạch Trà My, Ngô Ngọc Hưng. 2014. Chẩn đoán diễn biến nhu cầu đạm theo bảng so màu lá trong bón phân đạm cho cây mía đường ở Đồng bằng sông Cửu long. Tạp chí Khoa học đất. Số 44, 39.2014
29Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng. 2014. Biện pháp giảm thiểu phát thải mêtan và oxit nitơ trên đất phù sa trồng lúa bằng bón thấm urê. Tạp chí Khoa học đất. Số 44, 48-52.2014
30Nguyễn Kim Quyên, Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng,. 2014. Ứng dụng “hệ thống chẩn đoán và khuyến cáo tích hợp” (DRIS) trong chẩn đoán tình trạng dinh dưỡng trung, vi lượng cho cây mía đường trên đất phù sa. Chuyên đề Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ và xây dựng nông thôn mới. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tháng 12 năm 2014, trang 93 – 102. 2014
31Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng. 2014. Ảnh hưởng của biện pháp tưới lên phát thải khí CH 4 , N 2 O và năng suất lúa trồng trong nhà kính. Chuyên đề Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ và xây dựng nông thôn mới. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tháng 12 năm 2014, trang 85 – 92.2014
32Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng, Nguyễn Kim Quyên. 2014. Sử dụng “kỹ thuật lô khuyết” trong đánh giá sinh trưởng và đáp ứng năng suất mía vụ gốc trên đất phù sa ở Đồng bằng sông Cửu long. Chuyên đề Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ và xây dựng nông thôn mới. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tháng 12 năm 2014, trang 77 – 84. 2014
33Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng. 2014. Ảnh hưởng của mức bón đạm đến khả năng hấp thu vi lượng (Cu, Fe, Zn và Mn) của cây mía đường trên đất phù sa ở Đồng bằng sông Cửu long. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 22, trang 60 – 65.2014
34Nguyễn Quốc Khương, Ngô Ngọc Hưng. 2014. Ảnh hưởng của các liều lượng kali và bã bùn mía đến sinh trưởng, năng suất, độ Brix và hấp thu kali của cây mía trên đất phù sa ở Đồng bằng sông Cửu long. Chuyên đề Hướng tới nền nông nghiệp công nghệ và xây dựng nông thôn mới. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tháng 12 năm 2014, trang 103 – 114.2014
35Trần Ngọc Hữu, Đỗ Tấn Trung, Nguyễn Quốc Khương, Nguyễn Thành Hối và Ngô Ngọc Hưng. 2014. Thành phần dinh dưỡng khoáng của phân rơm ủ và hiệu quả cải thiện sinh trưởng và năng suất lúa. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. ISSN: 1859-2333. Chuyên đề phát triển nông nghiệp bền vững: 151-157.2014
36Nguyễn Văn Bo, Cao Nguyễn Nguyên Khanh, Lê Văn Bé, Nguyễn QUốc Khương và Ngô Ngọc Hưng. 2014. Ảnh hưởng của KNO 3 , Brassinosteroid và CaO trên sinh trưởng lúa dưới điều kiện tưới mặn. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. ISSN: 1859-2333. Chuyên đề phát triển nông nghiệp bền vững: 15-22.2014
37Nguyễn Văn Quí, Nguyễn Minh Cường, Nguyễn Hồng Giang, Trần Huỳnh Khanh và Võ Thị Gương. Mô phỏng cân bằng nước và muối cho cây bắp (ZEA MAYS.L) trên đất nhiễm mặn tại huyện Thạnh Phú – Tỉnh Bến Tre. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số 35, trang 9-22.2014