QUY TRÌNH XÉT CẤP HỌC BỔNG, TRỢ CẤP KHÓ KHĂN

 THÔNG TIN CHUNG
Trang chủ
Lịch sử hình thành
Đội ngũ cán bộ
Cơ sở vật chất
Công tác đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Ban chủ nhiệm Khoa
Văn phòng Khoa
Thư viện Khoa
 CÁC BỘ MÔN
Khoa học cây trồng
Khoa học Đất
Công nghệ thực phẩm
Tài nguyên đất đai
Sinh lý sinh hóa
Bảo vệ thực vật
Chăn nuôi
Thú y
Trung tâm NC&TNNN
Di truyền giống NN
 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học
Sau Đại học
Tại chức
 ĐÀO TẠO CHÍNH QUY
Mục đích
Loại hình
TKB phòng máy tính
Trang web Sau Đại học
 ĐÀO TẠO TẠI CHỨC
Danh sách sinh viên
Thời khóa biểu
Quy định - Văn bản
 NGHIÊN CỨU KH - HTQT
Nghiên cứu KH&Ấn phẩm
Hội thảo khoa học
Hợp tác quốc tế
Hợp tác địa phương
Seminar

- Căn cứ theo thông báo cấp học bổng của các quỹ tài trợ.

- Tùy theo số lượng sinh viên của các ngành học, Khoa cùng Đoàn thanh niên phân chia số suất học bổng về cho các ngành.

- Các ngành Cố vấn học tập (CVHT) họp xét phân chia về cho lớp (tuần tự luân phiên).

- Ban Cán sự (BCS) lớp cùng Cố vấn học tập : bình xét cho sinh viên của lớp mình.

- Sinh viên được đề nghị chuẩn bị hồ sơ, nộp về Văn phòng Khoa :

o       Đơn xin cấp học bổng

o       Giấy chứng nhận của địa phương

o       Bảng điểm do Phòng Giáo vụ cấp

-  Văn phòng Khoa niêm yết danh sách sinh viên được đề nghị & gởi Phòng Giáo vụ ra quyết định công nhận.

-  Tổ chức buổi cấp phát học bổng nêu trên

-  Sinh viên nhận học bổng của nhà tài trợ phải viết thư cám ơn.

 

 HÌNH ẢNH
 ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu sinh viên
 QUY TRÌNH
Về cố vấn học tập
Xét điểm rèn luyện
Xét tốt nghiệp
Cấp học bổng, trợ cấp
Xin tạm nghỉ, thôi học
Làm thẻ sinh viên
BIỂU MẪU
Đại học
Hành chính
Tài vụ
Sau Đại học
Tổ chức
Nghiên cứu Khoa học
Hợp tác quốc tế
Công đoàn
 TRANG SINH VIÊN
Quy định - Văn bản
Ban cán sự lớp
Cố vấn học tập
Danh sách sinh viên
Thể thao - Văn nghệ
Bài giảng - Giáo trình
Luận văn tốt nghiệp
Điểm thi - Đáp án

 

  Khu II, đường 3/2, TP CT
Điện thoại: +84-710-831166. Fax: +84-710-830814
Email: knn@ctu.edu.vn