Untitled Document
Untitled Document
THÔNG TIN CHUNG
Trang chủ
Lịch sử hình thành
Ban Chủ nhiệm Khoa
Đội ngũ giảng viên
Công tác đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Cơ sở vật chất
Thư viện khoa
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Thông báo
Văn bản - Biểu mẫu
Chương trình đào tạo
Luận văn tốt nghiệp
ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo
Quy định - Biểu mẫu
Đề cương chi tiết học phần
Chương trình đào tạo
Bảo vệ Luận văn - Luận án
Danh sách Luận văn - Luận án
Thông tin Luận án NCS
NGHIÊN CỨU KH - HTQT
Biểu mẫu
Hội thảo khoa học
Hợp tác quốc tế
Hợp tác trong nước
Seminar
Ấn phẩm
CÁC ĐƠN VỊ
Văn phòng Khoa
Khoa học cây trồng
khoa học đất
Công nghệ thực phẩm
Sinh lý Sinh hóa
Bảo vệ thực vật
Chăn nuôi
Thú y
Di truyền và Chọn giống Cây trồng
Trại Nghiên cứu & TNNN
Trung tâm Dịch vụ KHNN
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu sinh viên

Untitled Document
Thông tin luận án

Thông tin luận án của NCS Võ Văn Bình chuyên ngành Khoa học đất năm 2010
Ngày đăng tin: 10/07/2015

- Tên đề tài: “Ảnh hưởng của phân hữu cơ trong cải thiện độ phì nhiêu đất, năng suất trái chôm chôm (Nephelium lappaceum L.) và sự phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính“.
- Tác giả: Võ Văn Bình, Khóa 2010
- Chuyên ngành: Khoa học đất, Mã số: 62620103; Nhóm ngành – Khoa học tự nhiên – Địa lý
- Người hướng dẫn khoa học 1: PGS.TS. Lê Văn Hòa
- Người hướng dẫn khoa học 2: GS.TS. Võ Thị Gương
- Thời gian bảo vệ: 14 giờ, thứ sáu ngày 24 tháng 7 năm 2015.
- Địa điểm bảo vệ: Hội trường B007, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng.

1. Tóm tắt nội dung luận án

Sử dụng phân vô cơ với lượng cao trong thời gian dài góp phần suy giảm độ phì nhiêu đất liếp vườn cây ăn trái và có thể tăng sự phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính (GHG). Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá hiệu quả của các dạng phân hữu cơ trong cải thiện một số tính chất hóa, lý, sinh học đất liếp vườn và năng suất trái chôm chôm. Đồng thời đánh giá ảnh hưởng của bón phân vô cơ và phân hữu cơ đến sự phát thải khí CO2, N2O, CH4.

Kết quả phân tích đất cho thấy pH đất, chất hữu cơ, đạm hữu dụng, đạm hữu cơ dễ phân hủy, lân hữu dụng, kali trao đổi, calcium trao đổi, magnesium trao đổi, kẽm trao đổi, phần trăm bazơ bão hòa trong đất, dung trọng đất, độ bền cấu trúc đất, hô hấp đất, sinh trưởng của cây chôm chôm ở các nghiệm thức có bón phân hữu cơ được cải thiện (p < 0,05) so với nghiệm thức chỉ sử dụng phân vô cơ. Kết quả cải thiện độ phì nhiêu đất qua ba vụ bón phân hữu cơ và vô cơ cân đối đưa đến cải thiện năng suất trái có ý nghĩa. Trong vụ thứ 2 sau bón phân hữu cơ, năng suất trái đạt cao nhất ở nghiệm thức bón phân bả bùn mía, khác biệt có ý nghĩa so với các nghiệm thức khác. Sang vụ thứ ba, bón ba dạng phân hữu cơ giúp đạt năng suất cao nhất so với chỉ bón phân vô cơ. Nghiệm thức bón phân bã bùn mía đạt 12,3 tấn.ha-1, cặn hầm ủ biogas 12,6 tấn.ha-1 và bón phân trùn quế 12,3 tấn.ha-1, khác biệt có ý nghĩa (p < 0,05) so với chỉ bón phân vô cơ, chỉ đạt 7,5 tấn.ha-1. Sau sáu vụ bón phân hữu cơ, năng suất ở các nghiệm thức bón phân hữu cơ giúp tăng cao 65 – 93% so với nghiệm thức chỉ sử dụng phân vô cơ. Trọng lượng trái được cải thiện một cách có hiệu quả ở nghiệm thức bón phân bã bùn mía và cặn hầm ủ biogas. Đường kính chồi và chiều dài của chồi tại thời điểm lá trưởng thành đều cao hơn ở các lô bón phân hữu cơ (p < 0,05). Trong vụ thứ 6 thời gian ra hoa ở các nghiệm thức bón phân hữu cơ 24 – 26 ngày so với nghiệm thức chỉ bón phân vô cơ 29 ngày (p < 0.05). Kết quả đạt năng suất rất cao ở các nghiệm thức bón phân hữu cơ đạt 133 – 145 kg.cây-1 so với nghiệm thức chỉ sử dụng phân vô cơ đạt 80 kg.cây-1. Trái to hơn, thể hiện qua số trái.kg-1 thấp hơn, ở các nghiệm thức bón phân hữu cơ (p < 0,05).

Sự phát thải khí trong điều kiện ủ đất trong phòng cho thấy có bón phân hữu cơ, kết hợp lượng N vô cơ cao trong điều kiện ẩm độ 60% lượng CO2 phát thải cao nhất. Trong khi đó, lượng N2O phát thải cao nhất ở các nghiệm thức bón phân N vô cơ, khác biệt có ý nghĩa (p < 0,05) so với các nghiệm thức bón 0,8 g hữu cơ bã bùn mía kết hợp N vô cơ. Sự phát thải khí N2O cao nhất ở ẩm độ đất 40% so với 60%. Sau bảy ngày ủ đất tổng lượng khí N2O và CO2 chuyển sang lượng CO2tương đương, cao nhất ở các nghiệm thức bón phân N vô cơ cao hơn 480% so với các nghiệm thức bón 0,8 g hữu cơ bã bùn mía kết hợp với cùng lượng N vô cơ.

Trong điều kiện thực tế trên vườn chôm chôm, kết quả thí nghiệm cho thấy phù hợp với kết quả trong phòng, lượng CO2 phát thải cao ở tất cả các nghiệm thức có bón phân hữu cơ. Chất cặn hầm ủ biogas phát thải lượng CO2 cao nhất, kế đến là nghiệm thức bón phân bả bùn mía, phân trùn quế và thấp nhất là nghiệm thức chỉ sử dụng phân vô cơ. Đối với sự phát thải khí N2O, bón các dạng phân hữu cơ kết hợp với lượng vô cơ cân đối giúp giảm lượng khí N2O có ý nghĩa (p < 0,05). Có sự tương quan giữa nhiệt độ đất (R2 = 0,85), nhiệt độ không khí (R2 = 0,80) và sự phát thải khí CO2. Đồng thời có sự tương quan giữa ẩm độ đất (R2 = 0,91), mực nước trong mương tưới (R2 = 0,67) và sự phát thải khí N2O. Hàm lượng N-NH4 và N-NO3 trong đất ở nghiệm thức sử dụng phân vô cơ cao theo nông dân, cao hơn 1,7 – 1,9 lần so với các nghiệm thức sử dụng phân hữu cơ, là yếu tố giải thích sự tăng phát thải khí N2O.

Trên đất vườn chôm chôm, bón phân hữu cơ kết hợp lượng phân vô cơ cân đối, sự phát thải khí CO2 tăng cao so với chỉ bón vô cơ theo tập quán của nông dân. Bón phân vô cơ, sự phát thải khí N2O cao có ý nghĩa so với bón các dạng phân hữu cơ kết hợp với vô cơ cân đối. Tổng lượng phát thải khí CO2 tương đương cao, khác biệt có ý nghĩa, khi chỉ sử dụng phân vô cơ, (78,42 kg CO2-eq.ha-1) so với nghiệm thức bón bã bùn mía (45,71 kg CO2-eq.ha-1), phân trùn quế (62,19 kg CO2-eq.ha-1) và bón cặn hầm ủ biogas (51,76 kg CO2-eq.ha-1). Sự phát thải CH4 không đáng kể trên đất liếp vườn chôm chôm, trong thí nghiệm trong phòng và điều kiện thực tế.

2. Những kết quả mới của luận án

Hiệu quả cải thiện năng suất được thể hiện rõ sau ba vụ bón phân hữu cơ, ở nghiệm thức bón bã bùn mía đạt 61,7 kg.cây-1, bón cặn hầm ủ biogas 62,8 kg.cây-1, phân trùn quế đạt 61,5 kg.cây-1 không khác biệt có ý nghĩa thống kê, nhưng có khác biệt so với chỉ bón phân vô cơ là 37,6 kg.cây-1. Hiệu quả cải thiện năng suất của phân hữu cơ kết hợp với lượng vô cơ (1,5 kg N, 1,0 kg P2O5 và 1,7 kg K2O).cây-1.năm-1 giúp tăng từ 63,6 – 67,2% năng suất so với chỉ bón phân vô cơ. Năng suất trái ở vụ thứ sáu ở các nghiệm thức có bón phân hữu cơ tăng cao 1,3 – 1,5 lần so với nghiệm thức chỉ sử dụng phân vô cơ.

Xác định được lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính qua việc sử dụng phân bón vô cơ và hữu cơ từ đất liếp vườn trồng chôm chôm. Qua đó, khuyến cáo biện pháp giúp giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong canh tác vườn cây ăn trái.

3. Các khả năng ứng dụng trong thực tiễn, các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu của luận án làm cơ sở khoa học cho việc áp dụng phân hữu cơ để cải thiện sự bạc màu đất liếp vườn trồng cây ăn trái lâu năm, duy trì và nâng cao độ phì nhiêu đất, cải thiện năng suất trái, tăng lợi nhuận qua rút ngắn thời gian ra hoa nghịch vụ của chôm chôm. Đồng thời, cung cấp số liệu khoa học về ảnh hưởng của sử dụng phân bón vô cơ và hữu cơ đến sự phát thải khí nhà kính trong quá trình canh tác vườn chôm chôm.

Kết quả của luận án giúp đánh giá được hiệu quả của ba loại phân hữu cơ trong cải thiện độ phì nhiêu đất và cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng. Đồng thời, còn giúp ứng dụng thực tế lượng phân hữu cơ kết hợp phân vô cơ cân đối trong tăng cao năng suất trái, giúp xử lý ra hoa trái vụ sớm, nâng cao lợi nhuận cho nông dân; mặt khác còn giúp giảm thiểu được sự phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính trong canh tác vườn chôm chôm.

Kỹ thuật canh tác của nông dân cần thay đổi là giảm lượng phân lân, giảm lượng đạm vô cơ và tăng lượng phân kali cho cây chôm chôm. Cần thiết bón phân hữu cơ với lượng khoảng 18 kg.cây-1 và vôi 7,5 kg.cây-1.năm-1 trên đất liếp vườn trồng chôm chôm lâu năm để giúp cải thiện độ phì nhiêu đất, cũng như các đặc tính hóa, lý, sinh học đất, đạt hiệu quả cao trong kích thích ra hoa trái vụ và tăng năng suất trái.

Cần có nghiên cứu dài hạn hơn để khẳng định hiệu quả phân hữu cơ kết hợp với vô cơ cân đối trên vườn chôm chôm và vườn cây ăn trái khác trong cải thiện độ phì nhiêu đất liếp vườn và năng suất trái.

Cần nghiên cứu tiếp về biện pháp giảm sự phát thải khí nhà kính trên đất vườn trồng cây ăn trái, góp phần giảm tác động bất lợi đến môi trường.

Xem nội dung chi tiết về luận án tại Website Bộ giáo dục và Đào tạo.

Nguồn tin: http://gs.ctu.edu.vn/