Untitled Document
Untitled Document
THÔNG TIN CHUNG
Trang chủ
Lịch sử hình thành
Ban Chủ nhiệm Khoa
Đội ngũ giảng viên
Công tác đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Cơ sở vật chất
Thư viện khoa
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Thông báo
Văn bản - Biểu mẫu
Chương trình đào tạo
Luận văn tốt nghiệp
ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo
Quy định - Biểu mẫu
Đề cương chi tiết học phần
Chương trình đào tạo
Bảo vệ Luận văn - Luận án
Danh sách Luận văn - Luận án
Thông tin Luận án NCS
NGHIÊN CỨU KH - HTQT
Biểu mẫu
Hội thảo khoa học
Hợp tác quốc tế
Hợp tác trong nước
Seminar
Ấn phẩm
CÁC ĐƠN VỊ
Văn phòng Khoa
Khoa học cây trồng
khoa học đất
Công nghệ thực phẩm
Sinh lý Sinh hóa
Bảo vệ thực vật
Chăn nuôi
Thú y
Di truyền và Chọn giống Cây trồng
Trại Nghiên cứu & TNNN
Trung tâm Dịch vụ KHNN
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu sinh viên

Untitled Document
Thông tin luận án

Thông tin luận án của NCS. Bùi Thanh Liêm chuyên ngành Khoa học cây trồng Khóa 2011
Ngày đăng tin: 08/04/2015

- Tên đề tài: Nghiên cứu biện pháp nâng cao phẩm chất trái sầu riêng (Durio zibethinus Murr.) ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
- Tác giả: Bùi Thanh Liêm
- Chuyên ngành: Khoa học cây trồng; Mã số: 62620110
Nhóm ngành: Nông – Lâm – Ngư nghiệp
- Người hướng dẫn: PGs.Ts. Trần Văn Hâu, Trường Đại học Cần Thơ

1. Tóm tắt nội dung luận án

a) Các yếu tố có liên quan đến hiện tượng giảm phẩm chất trái sầu riêng.

b) Thời điểm thu hoạch hoạch khác nhau liên quan đến hiện tượng sượng cơm sầu riêng Sữa Hạt Lép và Monthong.

c) Hiệu quả của việc phủ gốc bằng plastic trước khi thu hoạch đến hiện tượng sương cơm sầu riêng Sữa Hạt Lép và Monthong.

d) Hiệu quả của việc phun Ca(NO3)2, MgSO4 và KNO3 đến hiện tượng sượng cơm sầu riêng Sữa Hạt Lép và Monthong.

e) Hiệu quả của việc phun Ca(NO3)2, MgSO4 và KNO3 qua lá kết hợp với việc phủ gốc bằng plastic trước khi thu hoạch lên hiện tượng sượng cơm sầu riêng Monthong.

f) Hiệu quả của biện pháp xử lý trái chín bằng Ethephon sau thu hoạch đến phẩm chất cơm trái sầu riêng Monthong.

2. Những Kết quả mới của luận án:

Luận án cho thấy trong bốn giống sầu riêng được trồng tại huyện Chợ Lách là Monthong, Sữa Hạt Lép, Ri 6 và Khổ Qua Xanh thì giống Monthong có ti lệ sượng cao nhất (88%) với kiểu sượng chủ yếu là mất màu. Thời gian mang trái trong mùa mưa, cây cho trái các vụ đầu và trái có khối lượng lớn được cho là yếu tố quan trọng gây ra hiện tượng sượng cơm.

Trên giống sầu riêng Monthong, thu hoạch vào thời điểm 110 ngày sau khi đậu trái có tổng chất rắn hòa tan 12,66 oBrix, tỉ lệ trái sượng/cây và tỉ lệ cơm sượng/trái có giá trị thấp nhất (31% và 8,4%, theo thứ tự). Đối với sầu riêng Sữa Hạt Lép thu hoạch vào thời điểm 110 ngày sau khi đậu trái có hàm lượng tổng chất rắn hòa tan cao nhất và tỷ lệ sượng thấp.

Phủ gốc cho sầu riêng Sữa Hạt Lép ở thời điểm 25 ngày trước khi thu hoạch đã làm tăng chất lượng cơm trái bao gồm tỷ lệ cơm ráo cao, tăng TSS (14,76 oBrix), giảm hàm lượng nước trong cơm (63,04%), đặc biệt là không có hiện tượng nhão cơm và cháy múi. Việc phủ gốc vào thời điểm 20 ngày trước khi thu hoạch đối với sầu riêng Monthong làm tăng tổng chất rắn hòa tan (14,9 oBrix) của cơm. Cơm có màu vàng đậm hơn so với không phủ gốc.

Việc phun kết hợp Ca(NO3)2 0,2% ở giai đoạn 2 tháng sau khi đậu trái 15 ngày sau phun tiếp MgSO40,2% và phun KNO3 1% ở giai đoạn một tháng trước khi thu hoạch, sầu riêng Monthong có tỷ lệ trái sượng và tỷ lệ hột sượng (26,67% và 13,69%) thấp hơn đối chứng (83,33% và 58,32%); trên trái sầu riêng Sữa Hạt Lép tỷ lệ trái sượng giảm 55% so với đối chứng 65%.

Khi phun phân bón qua lá Ca(NO3)2 0,2% hai tháng sau khi đậu trái, 15 ngày sau khi phun MgSO40,2% và KNO3 1% một tháng trước thu hoạch kết hợp với  kết hợp với phủ plactis 25 ngày trước khi thu hoạch giúp sầu riêng Monthong giảm tỷ lệ cơm sượng/trái 5,66% so với đối chứng 13,7%

Xử lý Ethephon sau thu hoạch ở nồng độ 0,2% giúp sầu riêng Monthong giảm tỷ lệ hộc sượng còn 0,01% so với đối chứng là 2,64%, giảm tỷ lệ hột sượng còn 0,02% so với đối chứng là 11,28%.

3. Các ứng dụng trong thực tiển.

Luận án đã bổ sung qui trình kỹ thuật khắc phục hiện tượng sượng cơm trái sầu riêng giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất.

 

>> Xem nội dung luận án tại website Bộ Giáo dục và Đào tạo


Nguồn tin: http://gs.ctu.edu.vn/