Untitled Document
Untitled Document
THÔNG TIN CHUNG
Trang chủ
Lịch sử hình thành
Ban Chủ nhiệm Khoa
Đội ngũ giảng viên
Công tác đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Cơ sở vật chất
Thư viện khoa
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Thông báo
Văn bản - Biểu mẫu
Chương trình đào tạo
Luận văn tốt nghiệp
ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo
Quy định - Biểu mẫu
Đề cương chi tiết học phần
Chương trình đào tạo
Bảo vệ Luận văn - Luận án
Danh sách Luận văn - Luận án
Thông tin Luận án NCS
NGHIÊN CỨU KH - HTQT
Biểu mẫu
Hội thảo khoa học
Hợp tác quốc tế
Hợp tác trong nước
Seminar
Ấn phẩm
CÁC ĐƠN VỊ
Văn phòng Khoa
Khoa học cây trồng
khoa học đất
Công nghệ thực phẩm
Sinh lý Sinh hóa
Bảo vệ thực vật
Chăn nuôi
Thú y
Di truyền và Chọn giống Cây trồng
Trại Nghiên cứu & TNNN
Trung tâm Dịch vụ KHNN
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu sinh viên

Untitled Document
Luận văn tốt nghiệp Đại học

DANH SÁCH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Bảo vệ thực vật

- Năm 2016 - 2017

- Năm 2015 - 2016

- Năm 2014
- Năm 2013
- Năm 2012
- Năm 2011
- Năm 2010

Chăn nuôi - Thú y, Công nghệ giống vật nuôi

- Năm 2017

- Năm 2016

- Năm 2015
- Năm 2014
- Năm 2013
- Năm 2012
- Năm 2011
- Năm 2010

Công nghệ giống cây trồng

- Năm 2016

- Năm 2015
- Năm 2014
- Năm 2013
- Năm 2012
- Năm 2011

Công nghệ rau hoa quả & cảnh quan
Hoa viên & cây cảnh

- Năm 2017

- Năm 2016

- Năm 2015
- Năm 2014
- Năm 2013
- Năm 2012
- Năm 2010

Công nghệ thực phẩm

- Năm 2017

- Năm 2016

- Năm 2012
- Năm 2011
- Năm 2010

Khoa học cây trồng/Trồng trọt

- Năm 2017

- Năm 2016

- Năm 2015
- Năm 2014
- Năm 2013
- Năm 2012
- Năm 2011
- Năm 2010

Khoa học đất

- Năm 2017

- Năm 2016

- Năm 2015
- Năm 2014
- Năm 2013
- Năm 2012
- Năm 2011
- Năm 2010

Nông học

- Năm 2017

- Năm 2016

- Năm 2014 - 2015
- Năm 2014
- Năm 2013
- Năm 2012
- Năm 2011
- Năm 2010

Nông nghiệp sạch

- Năm 2017

- Năm 2016

- Năm 2015 - 2016
- Năm 2013
- Năm 2012
- Năm 2011

Thú y

- Năm 2017

- Năm 2016

- Năm 2015
- Năm 2014
- Năm 2013
- Năm 2012
- Năm 2011
- Năm 2010