Untitled Document
Untitled Document
THÔNG TIN CHUNG
Trang chủ
Lịch sử hình thành
Ban Chủ nhiệm Khoa
Đội ngũ giảng viên
Công tác đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Cơ sở vật chất
Thư viện khoa
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Thông báo
Văn bản - Biểu mẫu
Chương trình đào tạo
Luận văn tốt nghiệp
ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Thông báo
Quy định - Biểu mẫu
Đề cương chi tiết học phần
Chương trình đào tạo
Bảo vệ Luận văn - Luận án
Danh sách Luận văn - Luận án
Thông tin Luận án NCS
NGHIÊN CỨU KH - HTQT
Biểu mẫu
Hội thảo khoa học
Hợp tác quốc tế
Hợp tác trong nước
Seminar
Ấn phẩm
CÁC ĐƠN VỊ
Văn phòng Khoa
Khoa học cây trồng
khoa học đất
Công nghệ thực phẩm
Sinh lý Sinh hóa
Bảo vệ thực vật
Chăn nuôi
Thú y
Di truyền và Chọn giống Cây trồng
Trại Nghiên cứu & TNNN
Trung tâm Dịch vụ KHNN
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu sinh viên

Untitled Document
Thông tin chung
BAN CHỦ NHIỆM KHOA
- GS.TS. Lê Văn Hòa
- Chức vụ: Trưởng Khoa
- Email: lvhoa@ctu.edu.vn
- Phụ trách chung về các hoạt động của Khoa đối với Trường.
- Trực tiếp chỉ đạo thực hiện các mặt công tác phát triển nguồn lực cán bộ và tài chính, công tác đào tạo sau đại học
- Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của bộ môn Sinh lý - Sinh hóa, Bộ môn Khoa học đất và bộ môn Khoa học cây trồng
- PGS.TS. Lý Nguyễn Bình
- Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
- Email: lnbinh@ctu.edu.vn
- Phụ trách công tác hợp tác quốc tế của Khoa. Hỗ trợ Trưởng khoa chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể và công tác sinh viên.
- Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của bộ môn Công nghệ thực phẩm và Tổ Văn phòng Khoa
- TS. Nguyễn Văn Hớn
- Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
- Email: nvhon@ctu.edu.vn
- Phụ trách công tác đào tạo đại học
- Phụ trách công tác phát triển trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn của Khoa. Quản lý và xúc tiến các hoạt động chuyển giao công nghệ và sản xuất dịch vụ.
- Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của bộ môn Di truyền và Chọn Giống Cây trồng, Bộ môn Chăn nuôi, Trại NC&TNNN, Bệnh xá Thú y và Trung tâm dịch vụ KHNN
- PGS.TS. Lê Văn Vàng
- Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
- Email: lvvang@ctu.edu.vn
- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học
- Chỉ đạo trực tiếp hoạt động của bộ môn Bảo vệ thực vật và bộ môn Thú y