Bộ môn Công nghệ Thực phẩm - Trường Đại học Cần Thơ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC CAO HỌC

Email In PDF.

 

 1. Chương trình đào tạo bậc cao học ngành Công nghệ thực phẩm

Chương trình đào tạo bậc cao học ngành Công nghệ thực phẩm

Đề cương chi tiết các môn học  

NN655  NN669  NN672 NN677  NN681  NN682  NN683  NNP601  NNP604  NNP607  NNP688

 2. Chương trình đào tạo bậc cao học ngành Công nghệ sau thu hoạch

Chương trình đào tạo bậc cao học ngành Công nghệ sau thu hoạch

 Đề cương chi tiết các môn học 

NN663 NN793 NNH601 NNH603 NNH605 NNH606 NNH656 NNH604 NNP601 

Thiết kế: Trung tâm Thông Tin & Quản Trị Mạng