Địa chỉ: đường 3 tháng 2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Tel: 07103 872081, Fax: 0710 3830814, Email: das@ctu.edu.vn 

Đào tạo ngành Chăn nuôi (Animal Science)

Kỹ sư

Thạc sĩ

Tiến sĩ

                  H O Ạ T  Đ Ộ NG  G I Ả N G  D Ạ Y