Địa chỉ: đường 3 tháng 2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Tel: 07103 872081, Fax: 0710 3830814, Email: das@ctu.edu.vn 


MỜI TÀI TRỢ
HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI-THÚ Y TOÀN QUỐC 2017


Được sự thống nhất của Hội Chăn nuôi Việt Nam, Hội Thú y Việt Nam và đại diện các Trường Đại học, Cao đẳng trong toàn quốc tại phiên họp ngày 28/4/2015, Trường Đại học Cần Thơ được vinh dự tiếp tục đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc 2017. Sau đó Trường Đại học Nông lâm TP. HCM sẽ đăng cai tổ chức vào năm 2019.


Chi tiết liên hệ:
Trưởng Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp & SHƯD, Trường Đại học Cần Thơ
Tel./Email: 091 8026653/dvakhoa@ctu.edu.vn