ĐẢNG ỦY KHOA

Trang chủ
Ban chấp hành
Cấp ủy chi bộ
Sơ đồ tổ chức
Phương hướng hoạt động
Hồ sơ kết nạp
Hồ sơ chuyển Đảng CT
Các mẫu biểu

ĐẢNG BỘ KHOA NN & SHUD

ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN

NHIỆM KỲ 2010-2015

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Cần Thơ, ngày 07 tháng 5 năm 2010

 

 

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
của Đảng bộ Khoa Nông Nghiệp & Sinh học ứng dụng

 nhiệm kỳ 2010 - 2015

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH

1. Những thuận lợi, thời cơ

Quyết định 492/QĐ-TTg về việc thành lập vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành vào ngày 16/4/2009. Theo đó, vùng KTTĐ ĐBSCL tiếp tục là trung tâm lớn về sản xuất lúa gạo, nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy sản, đóng góp lớn vào xuất khẩu nông thủy sản của cả nước. Vì thế, đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) trong lĩnh vực nông nghiệp có vai trò quan trọng trong chuyển giao công nghệ, cung cấp giống, các dịch vụ kỹ thuật, chế biến và xuất khẩu.

Trước thực trạng chất lượng nguồn nhân lực của vùng ĐBSCL còn thấp kém, nâng cao dần tỷ lệ lao động qua đào tạo từ khoảng 30% năm 2007 lên 38% năm 2010 và đạt khoảng 65% vào năm 2020 là một yêu cầu rất bức thiết. Đây là cơ hội để khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng đóng góp vào việc đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực nông nghiệp cho vùng.

Đề án “Quy hoạch phát triển tổng thể Trường Đại học Cần Thơ trọng điểm đến năm 2020” đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt và “Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường ĐHCT trọng điểm đến năm 2020” được Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ phê duyệt tạo thuận lợi và nền tảng quan trọng cho việc xây dựng và phát triển Trường trong giai đoạn tới.

Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng luôn nhận được sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và Ban Giám hiệu. Khoa đạt được nhiều thành tích trong nhiệm kỳ qua và có truyền thống đoàn kết và nhất quán trong lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị.

Với tư cách là một Khoa đa ngành cùng với một đội ngũ khá mạnh, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng có nhiều thuận lợi trong việc huy động nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị để triển khai các chương trình nghiên cứu liên ngành. Mối quan hệ hợp tác rộng rãi và uy tín cao của Khoa đối với các viện, trường trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế là một trong những thuận lợi cơ bản để tăng cường các nguồn lực cho Khoa.

Những thời cơ và thuận lợi trên sẽ là những điều kiện tốt để Đảng bộ Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng tiếp tục giữ vững truyền thống và phát triển mạnh hơn nữa trong lãnh đạo công tác chuyên môn, tư tưởng, chính trị, và tổ chức trong nhiệm kỳ mới.

2. Khó khăn thách thức

Bên cạnh những thuận lợi, Đảng bộ Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng cũng nhận thức sâu sắc những khó khăn và thách thức trong nhiệm kỳ mới.

Sự phát triển của Khoa vẫn chưa đáp ứng kịp nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực và chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sự phát triển vùng ĐBSCL. Việc phải thực hiện cam kết chuẩn đầu ra trong đào tạo; việc phải hướng đến các NCKH có chiều sâu, tạo ra tầm ảnh hưởng lớn hơn, rộng hơn trong bối cảnh sự tác động của biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét đang đặt ra những thách thức rất lớn.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH của Khoa còn hạn chế. Một số thiết bị đã lạc hậu cần được thay thế, một số thiết bị khá hiện đại nhưng chi phí vận hành quá cao chưa phù hợp với điều kiện kinh phí hiện tại.

Xu hướng dịch chuyển lao động đã qua đào tạo từ trong Khoa ra các đơn vị bên ngoài do sức ép về kinh tế và các nguyên nhân khác phần nào tác động đến tư tưởng an tâm công tác của cán bộ Khoa.

Sự thiếu hụt đội ngũ lãnh đạo kế cận ở các đơn vị thuộc Khoa là một khó khăn lớn mà Đảng bộ nhiệm kỳ mới cần phải quan tâm giải quyết.

Những thách thức trên đòi hỏi Đảng bộ và chính quyền Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng nhiệm kỳ mới phải tiếp tục có những đổi mới trong công tác lãnh đạo chuyên môn, tự tưởng, chính trị và tổ chức.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Mục tiêu, nhiệm vụ chung đến năm 2015

Mục tiêu trọng tâm của nhiệm kỳ là lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện tốt nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010-2015 đặt ra, bao gồm:

Một là, Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng sẽ nỗ lực góp sức để đến năm 2015 Trường Đại học Cần Thơ trở thành một trong những trường có chất lượng đào tạo ngang với các trường tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á và là một trung tâm đào tạo mạnh cho các nước trong lưu vực sông Mê Kông, đồng thời khẳng định được vị thế “cạnh tranh” về năng lực đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ cả trong và ngoài nước.

Hai là, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ. Tiếp tục cải tiến nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học; mở rộng phạm vi đào tạo ở bậc đại học và sau đại học. Nâng cao uy tín và hiệu quả đóng góp của Khoa đối với cộng đồng trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ hàng hóa nông sản của vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm ĐBSCL trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Ba là, củng cố và phát triển mạnh các mối quan hệ hợp tác với các đối tác ở các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu, các tổ chức trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Bốn là, tiếp tục tạo chuyển biến hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch và vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh công tác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Năm là, tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hành tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí, phát huy dân chủ và giữ vững kỷ luật đơn vị.

2. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể

2.1. Công tác chuyên môn

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng ủy sẽ lãnh đạo chính quyền thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm sau:

a. Công tác đào tạo

Mục tiêu

Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn đầu ra; mở rộng ngành nghề đào tạo ở bậc đại học và sau đại học nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của các tỉnh, thành, các viện, trường đại học, cao đẳng phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong vùng ĐBSCL.

Đẩy mạnh các hình thức đào tạo quốc tế. Nâng cao chất lượng đào tạo quốc tế sau đại học thông qua liên kết đào tạo. Phấn đấu mở thêm chương trình đào tạo thạc sĩ quốc tế được giảng dạy bằng tiếng Anh (bên cạnh chương trình đào tạo thạc sĩ quốc tế ngành Chăn nuôi đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt năm 2010).

Nhiệm vụ và giải pháp

(i) Tiếp tục đổi mới nội dung chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần gắn với điều chỉnh phương pháp giảng dạy; (ii) phát triển và hoàn thiện hệ thống giáo trình, bài giảng, sách tham khảo phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập; (iii) tích cực tham gia công tác kiểm định chất lượng của Nhà trường đối với tất cả các ngành đào tạo do Khoa đảm nhiệm; (iv) mở thêm một số ngành học mới đối với bậc đại học và sau đại học trên cơ sở khảo sát nhu cầu thị trường việc làm gắn với kế hoạch bổ sung lực lượng cán bộ cơ hữu và các biện pháp tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; (v) xây dựng thêm từ một đến hai chương trình đào tạo thạc sĩ quốc tế bằng tiếng Anh.

b. Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
Mục tiêu

Giữ vững và phát huy truyền thống NCKH và chuyển giao công nghệ của Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, hướng đến đăng ký các đề tài lớn cấp Nhà nước, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL, góp phần vào tăng trưởng chung của cả nước. Tăng cường công tác hợp tác quốc tế; đẩy mạnh công tác nghiên cứu cơ bản để làm nền tảng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu khoa học của vùng, làm cơ sở cho đề xuất những đề tài NCKH ứng dụng. Tăng cường công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ phục vụ nhu cầu phát triển những lĩnh vực ưu tiên của vùng, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật cho các địa phương trong vùng ĐBSCL.

Nhiệm vụ và giải pháp

Tranh thủ nguồn đầu tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ khác. Chủ động tìm kiếm đối tác hợp tác trong và ngoài nước để tìm nguồn đầu tư và kinh phí cho NCKH. Tăng cường cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị phục vụ NCKH, và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL.

Tăng cường số lượng các đề tài nghiên cứu các cấp, đặc biệt chú trọng khai thác các đề tài cấp địa phương; tích cực đăng ký một số đề tài cấp Nhà nước và cấp Bộ theo hướng phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL. Đẩy mạnh các đề tài nghiên cứu đáp ứng giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu của vùng ĐBSCL.

Tăng cường tổ chức các Hội nghị khoa học chuyên ngành cấp vùng, cấp quốc gia và quốc tế để phổ biến thông tin khoa học công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và hỗ trợ hình thành các liên kết cấp vùng.

Chủ động hơn trong việc xây dựng các đề án hợp tác quốc tế, tìm kiếm thêm các đối tác mới để thay thế cho các đối tác đã kết thúc hợp tác với Khoa, hoặc triển khai hoạt động mới với những đối tác cũ này.

c. Công tác tài chính và phát triển cơ sở vật chất
Mục tiêu

Thực thi đúng quy định về quản lý và chi tiêu nguồn kinh phí thường xuyên; đề xuất các giải pháp quản lý hợp lý các nguồn kinh phí đề tài, dự án nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính của Khoa; tăng các nguồn thu thông qua các hoạt động khoa học.

Tranh thủ tối đa các nguồn đầu tư để hiện đại hoá và đồng bộ hóa các trang thiết bị phòng thí nghiệm hiện có, đồng thời tìm kiếm các nguồn đầu tư mới để đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ.

Nhiệm vụ và giải pháp

Chủ động thực hiện đa dạng hóa nguồn thu từ các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nguồn vốn tự huy động khác. Tiếp tục phát triển mới các đề án tăng cường năng lực trong nước và các đề án hợp tác nước ngoài để tăng cường cơ sở vật chất phòng thí nghiệm.

d. Tổ chức cán bộ và xây dựng đơn vị
Mục tiêu

Đảm bảo thực hiện tốt bản đề án quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giảng dạy của Khoa đến năm 2015 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt. Phấn đấu đến năm 2015, đội ngũ CBGD của Khoa có trình độ sau đại học đạt tỷ lệ 85%, trong đó 40 % có trình độ tiến sĩ và 45% có trình độ thạc sĩ. Nâng cấp đội ngũ cán bộ hành chính quản lý. Điều chỉnh hợp lý tổ chức; đổi mới phương pháp quản lý để tăng sức mạnh toàn đơn vị.

Nhiệm vụ và giải pháp
Tiếp tục củng cố và kiện toàn bộ máy lãnh đạo ở các đơn vị trong Khoa theo hướng quy hoạch nhân sự lãnh đạo ứng với ba độ tuổi khác nhau đồng thời đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chuyên môn trình độ sau đại học bằng nhiều nguồn lực khác nhau (ngân sách Nhà nước, các Bộ, dự án hợp tác), tạo điều kiện để các hoạt động chuyên môn được thực hiện một cách thuận lợi, nhanh chóng, ổn định và có hiệu quả. Ưu tiên tuyển dụng nhân sự đã qua đào tạo sau đại học. Tiếp tục xây dựng kế hoạch bồi dưỡng về chuyên môn và ngoại ngữ để cán bộ đủ điều kiện học sau đại học.

2.2. Công tác chính trị tư tưởng

Mục tiêu

Xây dựng hệ thống chính trị trong Khoa vững mạnh. Phát huy truyền thống đoàn kết để phát triển Khoa về mọi mặt. Nâng cao tính Đảng, tính khoa học và tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Nâng cao vai trò đầu tàu gương mẫu của đảng viên, nhất là về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và tinh thần trách nhiệm.

Tạo được sự ổn định về tư tưởng chính trị trong Đảng bộ, phổ biến kịp thời chủ trương và chính sách, tình hình chính trị - xã hội, các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Đảng bộ Trường và Khoa đến CBVC để cùng phấn đấu thực hiện.

Nhiệm vụ và giải pháp

Triển khai kịp thời các Nghị quyết và chỉ thị cấp trên, đa dạng hóa các hình thức và phương tiện tuyên truyền; tổ chức học tập, sơ kết đánh giá kịp thời các hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ đơn vị. Phát huy dân chủ đi đôi với việc giữ nghiêm kỷ cương lề lối làm việc trong Khoa. Nâng cao vai trò gương mẫu của đảng viên, xây dựng sự đoàn kết nội bộ và ổn định tư tưởng cán bộ viên chức.

Tổ chức tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn. Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Nếp sống văn minh, trường xanh, sạch đẹp” và “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và phòng chống tệ nạn xã hội thâm nhập vào Trường.

Mời báo cáo viên báo cáo tình hình thời sự. Tổ chức giao lưu với các nhân vật tiêu biểu, điển hình.

Vận động cán bộ, viên chức và sinh viên chấp hành tốt pháp luật và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

2.3. Công tác xây dựng hệ thống chính trị

a. Công tác xây dựng Đảng
Mục tiêu

Phấn đấu để giữ vững danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”, là hạt nhân chính trị lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức mình. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng, nhất là trong cán bộ chủ chốt, cán bộ trẻ và sinh viên, trong nhiệm kỳ kết nạp ít nhất 120 đảng viên mới.

Nhiệm vụ và giải pháp

Triển khai và cụ thể hoá các hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các cuộc vận động khác. Tăng cường tự phê bình và phê bình trong Đảng, đảm bảo sinh hoạt đảng theo đúng Điều lệ. Đảng viên phải nói và làm theo Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, gương mẫu chấp hành các quy định của Trường và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đi cùng với đào tạo nâng cao năng lực về công tác Đảng cho cấp ủy các cấp; phát huy tiếp vai trò đảng viên nồng cốt trong các đơn vị.

Lãnh đạo tốt công tác kiểm tra, thanh tra trong hệ thống chính trị. Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra đảng viên, các tổ chức đảng trong việc chấp hành Điều lệ, đặc biệt là các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm; quan tâm và giữ mối liên hệ với các Đảng viên và CBVC học tập và công tác nước ngoài; khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh.

b. Công tác lãnh đạo các đoàn thể
Mục tiêu

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và định hướng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong Khoa để cùng thực hiện thành công nhiệm vụ. Giữ vững khối đoàn kết vững mạnh trong hệ thống chính trị trong Khoa.

Nhiệm vụ và giải pháp

- Tiếp tục chọn lựa và bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo cho các tổ chức đoàn thể.

- Tiếp tục thực hiện qui chế làm việc giữa Đảng ủy và Ban chấp hành các tổ chức đoàn thể. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền các cấp.

- Chỉ đạo sâu sát và định hướng các hoạt động của đoàn thể theo hướng quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần, quyền lợi chính đáng của CBVC, chính sách XH đối với sinh viên,…Phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ của CBVC và sinh viên

- Vận động công đoàn viên tham gia NCKH, đăng ký bằng lao động sáng tạo, hội thi sáng tạo kỹ thuật, biên soạn giáo trình, áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, dạy học theo tình huống... Tổ chức sinh hoạt chuyên để nhằm trao đổi kinh nghiệp, hướng dẫn hỗ trợ cho cán bộ trong công tác nghiên cứu khoa học, đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ.

3. Các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2010 - 2015

1.     Phấn đấu đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu

2.     100chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh hàng năm

3.     Có ít nhất 3 CBVC đạt chuẩn giáo sư, có thêm 10 CBVC đạt chuẩn phó giáo sư

4.     Mở thêm 1-2 chương trình đào tạo thạc sĩ liên kết quốc tế được giảng dạy bằng tiếng Anh

5.     Cuối năm 2015, đội ngũ CBGD có trình độ sau đại học đạt tỷ lệ 85%, trong đó 40 % có trình độ tiến sĩ và 45% có trình độ thạc sĩ

6.     Có thêm 30 tiến sĩ

7.     Kết nạp được 120 đảng viên, trong đó 70 % là sinh viên

Phần thứ ba

Tổ chức thực hiện

 - Quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội trong toàn Đảng bộ (CBVC và sinh viên). Xây dựng nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về các mặt công tác cụ thể theo định kỳ mỗi 06 tháng và 01 năm.

- Tiếp tục đổi mới tư duy và phương pháp lãnh đạo đồng thời kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng ủy và các chi bộ.

- Phân công, phân nhiệm trong Đảng ủy về các mặt công tác đi kèm với xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện.

- Bổ sung và nâng cao hiệu quả qui chế làm việc giữa Đảng uỷ, chính quyền và các đoàn thể. Tổ chức sơ kết và tổng kết đánh giá định kỳ việc thực hiện các chủ trương và nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội và nghị quyết chuyên đề.

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHOA NN&SHUD

 

  Khu II, đường 3/2, TP CT
Điện thoại: +84-710-3831166. Fax: +84-710-3830814
Email: knnshud@ctu.edu.vn