ĐẢNG ỦY KHOA

Trang chủ
Ban chấp hành
Cấp ủy chi bộ
Sơ đồ tổ chức
Phương hướng hoạt động
Hồ sơ kết nạp
Hồ sơ chuyển Đảng CT
Các mẫu biểu

1. Quy định về thi hành điều lệ Đảng
2. Điều lệ Đảng 2006
3. Hướng dẫn và quy trình
xét công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức.
4. Hướng dẫn 03 - Một số vấn đề về thi hành Điều lệ Đảng
5. Các mẫu biểu
:

1.    Bản tự kiểm của đảng viên dự bị (mẫu 10)

2.    Bản nhận xét của đảng viên dự bị(mẫu 11-KNĐ)

3.    Ý kiến của cấp ủy nơi cư trú(mẫu 12B)

4.     Ý kiến nhận xét của đại diện tổ chức đoàn thể đối với đảng viên dự bị (mẫu 12C)

5.     Tổng hợp ý kiến nhận xét (mẫu 12)

6.     Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức (mẫu 13)

7.     Báo cáo đề nghị công nhận đảng viên chính thức (mẫu 14)

8.     Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức (mẫu 15)

9.   Quyết định công nhận đảng viên chính thức (mẫu 16)

10.    Giấy chứng nhận học lớp đảng viên mới (mẫu chứng nhận)

 

  Khu II, đường 3/2, TP CT
Điện thoại: +84-710-3831166. Fax: +84-710-3830814
Email: knnshud@ctu.edu.vn