Tài liệu về thực vật :

            I. Tiếng Việt :

               1. Dinh Dưỡng Khoáng Nitơ

               2. Giáo Trình SLTV Hà Nội

          II. Tiếng Anh :

               1. Use of Nutrients in Crop plant

               2. Plant physiology Salisbury

Trung tâm học liệu ĐHCT :

 

 Tài liệu học phần                                                     Giáo trình ĐHCT            

              

Ebook trực tuyến :

 

 Ebook 1                                                      Ebook 2

                           

 

TRÁI BƯỞI DA XANH :

 

TB5 by vothanhtoan on Sketchfab

 

 

 

 

 

TRÁI BẦU HỒ LÔ :