2013Chủ trì đề tài cấp trường “Chọn tạo các dòng lai đậu nành có triển vọng”.

2012Chủ trì đề tài cấp trường “Tuyển chọn giống đậu nành rau năng suất cao, phẩm chất tốt và thích nghi với điều kiện vùng Đồng bằng Sông Cửu Long”.

2012Chủ trì đề tài cấp trường “Nhận diện nông phẩm và sản phẩm chuyển gen bằng phương pháp PCR”.