CÁC TỔ CÔNG ĐOÀN KHOA

Trang chủ
Ban chấp hành
Ban thường vụ
Các tổ công đoàn
Tổng kết nhiệm kỳ
Các biểu mẫu
Hoạt động công đoàn
Kinh tế - Chính sách

TT

TỔ CÔNG ĐOÀN

MSCB

NHIỆM VỤ

PHONE

E-mail

1

 VĂN PHÒNG KHOA

 

 Trần Minh Tùng

998

 Tổ Trưởng

0982999401

 tmtung@ctu.edu.vn

 

 Nguyễn Thị Kim Liên

999

 Tổ phó

0955242227

 kimlien@ctu.edu.vn

2

 Bm BẢO VỆ THỰC VẬT

 

 Lê Minh Tường

2398

 Tổ Trưởng

 

 lmtuong@ctu.edu.vn

 

 Nguyễn Thị Diệu Hương

8180

 Tổ phó

 

 ntdhuong@ctu.edu.vn

3

 Bm CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

 Nhan Minh Trí

1006

 Tổ Trưởng

 

 nhanmtri@ctu.edu.vn

 

 Nguyễn Thị Thu Thủy

346

 Tổ phó

0973770912

 nttthuy@ctu.edu.vn

4

 Bm KHOA HỌC ĐẤT

 

 Nguyễn Minh Đông

2431

 Tổ Trưởng

0917418628

 nmdong@ctu.edu.vn

 

 Nguyễn Thị Kim Phượng

8657

 Tổ phó

 

ntkimphuong@ctu.edu.vn

 

 Nguyễn Thị Thu Hà

8826

 Tổ phó

 

 ntthuha@ctu.edu.vn

5

 Bm THÚ Y

 

 Trần Ngọc Bích

394

 Tổ Trưởng

0972100857

 tnbich@ctu.edu.vn

 

 Bùi Thị Lê Minh

2357

 Tổ phó

0939817767

 btlminh@ctu.edu.vn

6

 Bm KHOA HỌC CÂY TRỒNG

 

 Nguyễn Huy Tài

1774

 Tổ Trưởng

 

 nhtai@ctu.edu.vn

 

 Võ Thị Bích Thủy

2451

 Tổ phó

0909433729

 vtbthuy@ctu.edu.vn

7

 Bm SINH LÝ SINH HÓA

 

 Mai Văn Trầm

929

 Tổ Trưởng

0913721751

 mvtram@ctu.edu.vn

 

 Phan Thị Hồng Nhung

417

 Tổ phó

0944353499

 pthnhung@ctu.edu.vn

8

 Bm DI TRUYỀN GIỐNG NÔNG NGHIỆP

 

 Quan Thị Ái Liên

2438

 Tổ Trưởng

 

 qtalien@ctu.edu.vn

 

 Thái Kim Tuyến

316

 Tổ phó

07103872069
07103833311

 tktuyen@ctu.edu.vn

9

 Bm CHĂN NUÔI

 

 Nguyễn Văn Hùng

432

 Tổ Trưởng

0916745100

 nvhung@ctu.edu.vn

 

 Nguyễn Thị Tuyết Nhung

375

 Tổ phó

 

 ttnhung@ctu.edu.vn

10

 TRẠI NGHIÊN CỨU & THỰC NGHIỆM NÔNG NGHIỆP

 

 Phạm Thị Ngọc Dưỡng

2032

 Tổ trưởng

0979993211

 ptnduong@ctu.edu.vn

11

 TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP

 

 Lê Tấn Tài

8050

 Tổ trưởng

0918547378

 lttai@ctu.edu.vn

  Khu II, đường 3/2, TP CT
Điện thoại: +84-710-3831166. Fax: +84-710-3830814
Email: knn@ctu.edu.vn