BIỂU MẪU CÔNG ĐOÀN

Trang chủ
Ban chấp hành
Ban thường vụ
Các tổ công đoàn
Tổng kết nhiệm kỳ
Các biểu mẫu
Hoạt động công đoàn
Kinh tế - Chính sách
Năm 2012:

- Mẫu báo cáo quý của công đoàn Khoa

* Biểu mẫu báo cáo tổng kết và gia nhập công đoàn

- Mẫu đơn xin gia nhập công đoàn.
- Bảng chấm điểm và xếp loại công đoàn vững mạnh.
-
Danh sách đề nghị khen thưởng công đoàn.
Báo cáo hoạt động công đoàn.
Báo cáo hoạt động nữ công.
Thống kê số liệu báo cáo.

 

* Công tác nữ công

- Danh sách đề nghị khen thưởng 2 giỏi.
-
Báo cáo tổng kết hoạt động nữ công
- Danh sách các cháu học sinh giỏi.
-
Nội dung chấm điểm hoạt động nữ công.

* Chế độ chính sách

- Đơn xin chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tại gia đình.
- Đơn đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất.
- Đơn xin vay vốn quỹ hỗ trợ vượt khó của công đoàn trường.
- Giấy đề nghị quà mừng đám cưới
- Giấy đề nghị trợ cấp nghỉ hưu.
- Giấy đề nghị chi.
- Giấy đề nghị thăm hỏi.
- Giấy đề nghị trợ cấp tang chế

* Hồ sơ cấp bằng lao động sáng tạo

- Tóm tắt thành tích cá nhân đề nghị cấp bằng lao động sáng tạo.
- Báo cáo thành tích hoạt động khoa học & công nghệ công đoàn đề nghị cấp bằng lao động sáng tạo.

 

 

  Khu II, đường 3/2, TP CT
Điện thoại: +84-710-3831166. Fax: +84-710-3830814
Email: knn@ctu.edu.vn