CÔNG ĐOÀN KHOA

Trang chủ
Ban chấp hành
Ban thường vụ
Các tổ công đoàn
Tổng kết nhiệm kỳ
Các biểu mẫu
Hoạt động công đoàn
Kinh tế - Chính sách

BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN
KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG
Nhiệm kỳ (2012-2015)
 

TT

HỌ TÊN

ĐỊA CHỈ  EMAIL

ĐIỆN THOẠI

1

Nguyễn Công Hà

ncha@ctu.edu.vn

0902 811 816

2

Phạm Ngọc Du

pndu@ctu.edu.vn

0912 612 554

3

Phạm Hoàng Dũng

phdung@ctu.edu.vn

0908 619 809

 

  Khu II, đường 3/2, TP CT
Điện thoại: +84-710-3831166. Fax: +84-710-3830814
Email: knn@ctu.edu.vn