BAN CHẤP HÀNH

Trang chủ
Ban chấp hành
Ban thường vụ
Các tổ công đoàn
Tổng kết nhiệm kỳ
Các biểu mẫu
Hoạt động công đoàn
Kinh tế - Chính sách


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA


Nguyễn Công Hà   

Phạm Ngọc Du  

Nguyễn Thị Thu Thủy

Thiệu Thị Cẩm Lan


Phạm Hoàng Dũng


Nguyễn Văn Ây


Huỳnh Phước Mẫn    


Chủ tịch, phụ trách chung

Phó chủ tịch, phụ trách NCKH - Thi đua

Ủy viên, phụ trách Nữ công

Ủy viên, phụ trách Chế độ - chính sách, Thủ quỹ, Văn thư

Ủy viên thường vụ phụ trách Tổ chức, hỗ trợ công tác Thi đua

Ủy viên, phụ trách Đào tạo và CVHT, hỗ trợ công tác văn thể

Ủy viên, phụ trách Văn thể


ncha@ctu.edu.vn

pndu@ctu.edu.vn

nttthuy@ctu.edu.vn

ttclan@ctu.edu.vn


phdung@ctu.edu.vn


nvay@ctu.edu.vn


hpman@ctu.edu.vn

  Khu II, đường 3/2, TP CT
Điện thoại: +84-710-3831166. Fax: +84-710-3830814
Email: knn@ctu.edu.vn