BIỂU MẪU DÀNH TỔ CHỨC CÁN BỘ

 THÔNG TIN CHUNG
 Trang chủ
Lịch sử hình thành
Đội ngũ cán bộ
Cơ sở vật chất
Công tác đào tạo
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Ban chủ nhiệm Khoa
Văn phòng Khoa
Thư viện Khoa
 CÁC BỘ MÔN
Khoa học cây trồng
Khoa học Đất
Công nghệ thực phẩm
Sinh lý sinh hóa
Bảo vệ thực vật
Chăn nuôi
Thú y
Trung tâm NC&TNNN
Di truyền giống NN
 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học
Sau Đại học
Tại chức
 ĐÀO TẠO CHÍNH QUY
Mục đích
Loại hình
TKB phòng máy tính
Trang web Sau Đại học
 ĐÀO TẠO TẠI CHỨC
Danh sách sinh viên
Thời khóa biểu
Quy định - Văn bản
 NGHIÊN CỨU KH - HTQT
Nghiên cứu KH&Ấn phẩm
Hội thảo khoa học
Hợp tác quốc tế
Hợp tác địa phương
Seminar

- Mẫu báo cáo 6 tháng của cán bộ đi học

Phiếu bổ sung lý lịch năm 2009.

Công văn bổ sung sơ yếu lý lịch.

Biên bản họp Hội đồng xét hết tập sự.

Bảng thuyết minh khối lượng công tác của bộ môn.

Dự thảo xét thi đua năm 2009, mẫu thống kê thành tích.

Tiêu chuẩn nghiệp vụ, một số ngạch công chức, viên chức nhà nước

- Một số hướng dẫn về công tác tổ chức cán bộ

- Lập kế họach lao động năm học (Mẫu 1)

- Sơ yếu lý lịch (Mẫu 2)

- Phiếu nhận xét cán bộ, công nhân viên nhà nước (Mẫu 3/ BM nhận xét)

- Phiếu nhận xét cán bộ, công nhân viên nhà nước (Mẫu 3/ Khoa nhận xét)

- Bản nhận xét cán bộ tập sự

- Đơn xin dự thi tuyển công chức (Mẫu 4)

- Công văn cử CBVC đi học tập, công tác (Mẫu 5, 5b)

- Giấy báo nhận công tác (Mẫu 6)

- Báo cáo tình hình và kết quả công tác trong thời gian ở nước ngòai (Mẫu 10)

- Đơn xin nghỉ hưu (Mẫu 11)

- Đơn xin nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần (Mẫu 12)

- Đơn xin nghỉ việc được bảo lưu thời gian bảo hiểm xã hội(Mẫu 13)

- Bản tự kiểm điểm (Mẫu 14)

- Biên bản kiểm thảo (Mẫu 15)

- Biên bản xét kỷ luật lao động (Mẫu 16a/đối với CBVC đang làm việc)

- Biên bản xét kỷ luật lao động (Mẫu 16b/đối với CBVC bỏ việc)

- Biên bản xét kỷ luật lao động (Mẫu 16c/đối với CBVC bị bắt giam)

Quy trình tuyển dụng lao động

Tiêu chuẩn xét tuyển giảng viên giỏi và danh hiệu thi đua các cấp

Tiêu chuẩn, thứ tự ưu tiên xét nâng bậc lương sớm

 

 

 HÌNH ẢNH
 ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đảng bộ
Công đoàn
Đoàn thanh niên
Hội cựu sinh viên
 QUY TRÌNH
Về cố vấn học tập
Xét điểm rèn luyện
Xét tốt nghiệp
Cấp học bổng, trợ cấp
Xin tạm nghỉ, thôi học
Làm thẻ sinh viên
BIỂU MẪU
Đại học
Hành chính
Tài vụ
Sau Đại học
Tổ chức
Nghiên cứu Khoa học
Hợp tác quốc tế
Công đoàn
 TRANG SINH VIÊN
Quy định - Văn bản
Ban cán sự lớp
Cố vấn học tập
Danh sách sinh viên
Thể thao - Văn nghệ
Bài giảng - Giáo trình
Luận văn tốt nghiệp
Điểm thi - Đáp án

 

  Khu II, đường 3/2, TP CT
Điện thoại: +84-710-3831166. Fax: +84-710-3830814
Email: knn@ctu.edu.vn