SAU ĐẠI HỌC

Trang chủ
Thông báo
Chương trình đào tạo
Kế hoạch học tập
Giáo trình
Quy trình - biểu mẫu
Đề cương môn học
Danh sách học viên
Luận văn tốt nghiệp
Chuyên đề NCS

Văn bản & Quy trình:

Bậc tiến sĩ (download)

     Mẫu Phiếu đăng ký thời gian tập trung của NCS

     Quy định cách viết và trình bày luận văn cao học và luận án tiến sĩ

     Quy định đào tạo tiến sĩ năm 2013

     Lập KHHT & CTĐT cá nhân của nghiên cứu sinh

Bậc thạc sĩ:

Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung điều 19 trong Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐH Cần Thơ (số 2102/QĐ-ĐHCT, ngày 31/12/2009)

Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐH Cần Thơ (số 2102/QĐ-ĐHCT, ngày 31/12/2009)

- Quyetdinh_so45: Quy chế đào tạo thạc sĩ.

Thông tư 08/2009: điều chỉnh một số điều trong quyết định 45 về ĐT thạc sĩ

 

 Biểu mẫu đào tạo thạc sĩ:

 - Giấy đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ

 - Đơn xin học lại

- Đơn xin xác nhận là học viên đang học tại Trường

- Đơn xin xác nhận đã học xong các môn học.

- Phiếu đăng ký môn học tự chọn.

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

- Đề nghị thành lập hội đồng xét duyệt đề cương luận văn tốt nghiệp.

- Biên bản xét duyệt đề cương luận văn tốt nghiệp.

- Đơn xin gia hạn bảo vệ luận văn tốt nghiệp cao học

- Đơn xin tạm ngừng học tập.

- Đơn xin chấm phúc khảo.

- Đề nghị thành lập hội đồng bảo vệ luận văn.

- Hướng dẫn định dạng luận văn thạc sĩ (trích trong sổ tay Sau Đại học năm 2006)

- Hồ sơ Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ:

             + Chương trình BV

             + Biên bản HĐ chấm luận văn

             + Biên bản kiểm phiếu

             + Phiếu đánh giá

             + Phiếu nhận xét luận văn thạc sĩ - giáo viên hướng dẫn

             + Phiếu nhận xét luận văn thạc sĩ - phản biện

 

  Khu II, đường 3/2, TP CT
Điện thoại: +84-710-3831166. Fax: +84-710-3830814
Email: knn@ctu.edu.vn