liên kết webmail dành cho cán bộBộ Môn Chăn Nuôi

 

 

Liên hệ công tác

 

  

Bộ Môn Chăn Nuôi

 

Khoa Nông Nghiệp &

Sinh Học Ứng Dụng

 

Trường Đại Học Cần Thơ

 

Địa chỉ

3 Tháng 2 TP Cần Thơ

 

Điện thoại

071.831530 (8312)

 

nvthu@ctu.edu.vn

bxmen@ctu.edu.vn

nmthong@ctu.edu.vn

 

 

Bộ Môn Chăn Nuôi - Khoa Nông Nghiệp & Sinh Học Ứng Dụng - Trường Đại Học Cần Thơ

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Bộ môn   

 

Đại Hội Cựu Sinh Viên Ngành Chăn Nuôi-Thú Y

Ngày 17-10-2006

Trại Chăn Nuôi Thực Nghiệm Ḥa An

Hội Nghị Khoa Học Khối Ngành Chăn Nuôi Thú Y

Ngày 17/11/2006

Horizontal Scroll:
 

Góp ư

vmgoi@ctu.edu.vn

Số lần truy cập từ ngày 20/05/06

Hit Counter