CỐ VẤN HỌC TẬP

Trang chủ
Quy định
 CÁC CHUYÊN NGÀNH
Khóa 34
Công nghệ thực phẩm
Trồng trọt, Hoa viên cây cảnh
Nông học, Bảo vệ thực vật
Quản lý Đất đai
Chăn nuôi
Thú y

1.      Chức năng của CVHT :

Hỗ trợ cho Ban chủ nhiệm Khoa (hoặc bộ môn trực thuộc có quản lý ngành đào tạo) và Phòng Giáo vụ (PGV) trong công tác quản lý sinh viên (SV). Theo dõi sát tình hình của lớp (hoặc nhóm) sinh viên, kịp thời đề xuất với Khoa về cách xử lý đối với những tình huống phát sinh trong quá trình đào tạo.

2.      Nhiệm vụ chủ yếu :

Quản lý lớp sinh viên theo danh sách được phân công về các hoạt động liên quan đến công tác đào tạo.

Nắm vững chương trình đào tạo của chuyên ngành, theo dõi sát khả năng của từng sinh viên để có sự hướng dẫn chính xác và hợp lý trong việc đăng ký học phần ở từng học kỳ.

 Nghiên cứu kỹ để nắm vững quy chế học vụ nhằm giải đáp những thắc mắc của sinh viên, đề xuất với Khoa cách xử lý đối với các tình huống đặc biệt.

Theo dõi quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên trong từng học kỳ để tổ chức cho điểm rèn luyện đối với lớp sinh viên do mình chịu trách nhiệm quản lý.

Đề nghị hướng xử lý đối với các sinh viên có học lực yếu.

Cử ban đại diện lớp để tiện liên hệ công tác. Có kế hoạch họp định kỳ để kịp thời phổ biến các chủ trương của Trường, Khoa.Nắm bắt kịp thời những nhu cầu chính đáng của sinh viên để giải quyết hoặc đề xuất biện pháp xử lý phù hợp. Nếu gặp khó khăn, phải báo cáo kịp thời cho Khoa (hoặc Phòng Giáo vụ) để có hướng giải quyết cụ thể. Sổ lần họp lớp tối thiểu trong một học kỳ là 3 lần. Tốt nhất là vào các thời điểm :

·        Đầu mỗi học kỳ

·        Chuẩn bị đăng ký học phần

·        Chuẩn bị điều chỉnh kết quả đăng ký học phần

·        Xét rèn luyện cuối học kỳ.

Tham dự đầy đủ các buổi họp của Trường, Khoa về công tác này để nắm vững và thực hiện đúng chủ trường chung.  

3.                  Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên (trích điều 11. quyết định số 42/2002/QĐ-BGD&ĐT) :

Từng sinh viên căn cứ vào kết quả rèn luyện, tự đánh giá theo mức điểm chi tiết do Trường quy định (văn bản sẽ ban hành).

Tổ chức họp lớp / nhóm để xem xét và thông qua mức điểm của từng sinh viên trên cơ sở quá nửa ý kiến đồng ý của tập thể lớp / nhóm và phải có biên bản kèm theo.

Kết quả điểm rèn luyện của từng sinh viên phải thông qua Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên cấp Khoa, sau đó Trưởng Khoa xem xét, xác nhận, trình Hiệu trưởng.

Hiệu trưởng xem xét và công nhận sau khi đã thông qua Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên cấp Trường.

Kết quả đánh giá, phân loại rèn luyện của sinh viên phải được công bố công khai và thông báo cho sinh viên biết.

4. Tài liệu tham khảo :

- Quy chế học vụ (xuất bản tháng 8/2001)

- Quy chế về tổ chức & thực hiện công tác đào tạo (xuất bản tháng 01/2003)

- Khung chương trình đào tạo (ban hành theo quyết định số 334/ĐHCT-QĐ.02 ngày 19/9/2002).

 

 

  Khu II, đường 3/2, TP CT
Điện thoại: +84-710-831166. Fax: +84-710-830814
Email: knn@ctu.edu.vn